HOME

ภาษา HTML เบื้องต้น

easy-learn.net

มารยาหญิงร้อยเล่ม แต่ชายพันเล่ม - สุภาษิตจีน...

คำสั่ง HTML เบื้องต้นสำหรับการสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน
ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
C1.1
คำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจ

14,708

 
C1.2
ภาษา HTML และ Tag

13,167

 
C1.3
ความหมายของ Tag

8,117

 
C1.4
โครงสร้างภาษา HTML

13,269

 
C1.5
คำสั่งกำหนดตัวอักษร

11,049

 
C1.6
คำสั่งขึ้นแถวใหม่

8,403

 
C1.7
คำสั่งข้อความตัวหนา

7,518

 
C1.8
คำสั่งกำหนดสีข้อความ

8,300

 
C1.9
คำสั่งจัดชิดซ้าย

7,026

 
C1.10
คำสั่งจัดกลาง

7,158

 
C1.11
คำสั่งจัดชิดขวา

6,057

 
C1.12
คำสั่งแทนตัว Space

6,557

 
C1.13
คำสั่งขีดเส้นใต้

5,902

 
C1.14
คำสั่งตัวเอียง

5,767

 
C1.15
คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง

7,513

 
C1.16
คำสั่งสร้างภาพพื้นหลัง

7,310

 
C1.17
คำสั่งแทรกภาพประกอบ

7,552

 
C1.18
คำสั่งแทรกตาราง

6,735

 
C1.19
ตัวอย่างคำสั่งตาราง

5,971

 
C1.20
คำสั่งแสดงหัวข้อหลัก

5,592

 
C1.21
คำสั่งแสดงเส้นขั้น

5,227

 
C1.22
คำสั่งแสดงเลขข้อ

5,161

 
C1.23
คำสั่งลิงค์เว็บไซต์

6,709

 
C1.24
คำสั่งลิงค์แฟ้ม

6,045

 
C1.25
คำสั่งลิงค์อีเมล์

7,965