HOME

ภาษา HTML เบื้องต้น

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + SHIFT + I = Italic ตัวเอียง...

คำสั่ง HTML เบื้องต้นสำหรับการสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน
ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
C1.1
คำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจ

14,729

 
C1.2
ภาษา HTML และ Tag

13,183

 
C1.3
ความหมายของ Tag

8,123

 
C1.4
โครงสร้างภาษา HTML

13,290

 
C1.5
คำสั่งกำหนดตัวอักษร

11,058

 
C1.6
คำสั่งขึ้นแถวใหม่

8,409

 
C1.7
คำสั่งข้อความตัวหนา

7,530

 
C1.8
คำสั่งกำหนดสีข้อความ

8,307

 
C1.9
คำสั่งจัดชิดซ้าย

7,034

 
C1.10
คำสั่งจัดกลาง

7,164

 
C1.11
คำสั่งจัดชิดขวา

6,061

 
C1.12
คำสั่งแทนตัว Space

6,563

 
C1.13
คำสั่งขีดเส้นใต้

5,907

 
C1.14
คำสั่งตัวเอียง

5,772

 
C1.15
คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง

7,519

 
C1.16
คำสั่งสร้างภาพพื้นหลัง

7,318

 
C1.17
คำสั่งแทรกภาพประกอบ

7,560

 
C1.18
คำสั่งแทรกตาราง

6,739

 
C1.19
ตัวอย่างคำสั่งตาราง

5,974

 
C1.20
คำสั่งแสดงหัวข้อหลัก

5,595

 
C1.21
คำสั่งแสดงเส้นขั้น

5,229

 
C1.22
คำสั่งแสดงเลขข้อ

5,163

 
C1.23
คำสั่งลิงค์เว็บไซต์

6,712

 
C1.24
คำสั่งลิงค์แฟ้ม

6,047

 
C1.25
คำสั่งลิงค์อีเมล์

7,969