HOME

ภาษา HTML เบื้องต้น

easy-learn.net

While I breathe , I hope. ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง - สุภาษิตอังกฤษ...

คำสั่ง HTML เบื้องต้นสำหรับการสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน
ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
C1.1
คำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจ

14,406

 
C1.2
ภาษา HTML และ Tag

12,853

 
C1.3
ความหมายของ Tag

8,053

 
C1.4
โครงสร้างภาษา HTML

13,212

 
C1.5
คำสั่งกำหนดตัวอักษร

11,132

 
C1.6
คำสั่งขึ้นแถวใหม่

8,430

 
C1.7
คำสั่งข้อความตัวหนา

7,555

 
C1.8
คำสั่งกำหนดสีข้อความ

8,409

 
C1.9
คำสั่งจัดชิดซ้าย

7,079

 
C1.10
คำสั่งจัดกลาง

7,190

 
C1.11
คำสั่งจัดชิดขวา

6,122

 
C1.12
คำสั่งแทนตัว Space

6,496

 
C1.13
คำสั่งขีดเส้นใต้

5,880

 
C1.14
คำสั่งตัวเอียง

5,778

 
C1.15
คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง

7,566

 
C1.16
คำสั่งสร้างภาพพื้นหลัง

7,327

 
C1.17
คำสั่งแทรกภาพประกอบ

7,470

 
C1.18
คำสั่งแทรกตาราง

6,683

 
C1.19
ตัวอย่างคำสั่งตาราง

5,947

 
C1.20
คำสั่งแสดงหัวข้อหลัก

5,586

 
C1.21
คำสั่งแสดงเส้นขั้น

5,263

 
C1.22
คำสั่งแสดงเลขข้อ

5,137

 
C1.23
คำสั่งลิงค์เว็บไซต์

6,640

 
C1.24
คำสั่งลิงค์แฟ้ม

5,970

 
C1.25
คำสั่งลิงค์อีเมล์

7,923