HOME

ภาษา HTML เบื้องต้น

easy-learn.net

Newspaper are the wood mirror. หนังสือพิมพ์เป็นกระจกเงาของโลก - สุภาษิตอังกฤษ...

คำสั่ง HTML เบื้องต้นสำหรับการสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน
ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
C1.1
คำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจ

14,760

 
C1.2
ภาษา HTML และ Tag

13,175

 
C1.3
ความหมายของ Tag

8,217

 
C1.4
โครงสร้างภาษา HTML

13,472

 
C1.5
คำสั่งกำหนดตัวอักษร

11,383

 
C1.6
คำสั่งขึ้นแถวใหม่

8,596

 
C1.7
คำสั่งข้อความตัวหนา

7,670

 
C1.8
คำสั่งกำหนดสีข้อความ

8,549

 
C1.9
คำสั่งจัดชิดซ้าย

7,175

 
C1.10
คำสั่งจัดกลาง

7,297

 
C1.11
คำสั่งจัดชิดขวา

6,197

 
C1.12
คำสั่งแทนตัว Space

6,602

 
C1.13
คำสั่งขีดเส้นใต้

5,959

 
C1.14
คำสั่งตัวเอียง

5,826

 
C1.15
คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง

7,668

 
C1.16
คำสั่งสร้างภาพพื้นหลัง

7,452

 
C1.17
คำสั่งแทรกภาพประกอบ

7,597

 
C1.18
คำสั่งแทรกตาราง

6,761

 
C1.19
ตัวอย่างคำสั่งตาราง

6,029

 
C1.20
คำสั่งแสดงหัวข้อหลัก

5,650

 
C1.21
คำสั่งแสดงเส้นขั้น

5,332

 
C1.22
คำสั่งแสดงเลขข้อ

5,187

 
C1.23
คำสั่งลิงค์เว็บไซต์

6,769

 
C1.24
คำสั่งลิงค์แฟ้ม

6,061

 
C1.25
คำสั่งลิงค์อีเมล์

7,997