HOME

ภาษา HTML เบื้องต้น

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + C = Copy คัดลอก...

คำสั่ง HTML เบื้องต้นสำหรับการสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน
ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
C1.1
คำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจ

13,977

 
C1.2
ภาษา HTML และ Tag

12,484

 
C1.3
ความหมายของ Tag

7,855

 
C1.4
โครงสร้างภาษา HTML

12,814

 
C1.5
คำสั่งกำหนดตัวอักษร

10,625

 
C1.6
คำสั่งขึ้นแถวใหม่

8,117

 
C1.7
คำสั่งข้อความตัวหนา

7,295

 
C1.8
คำสั่งกำหนดสีข้อความ

8,112

 
C1.9
คำสั่งจัดชิดซ้าย

6,863

 
C1.10
คำสั่งจัดกลาง

6,964

 
C1.11
คำสั่งจัดชิดขวา

5,969

 
C1.12
คำสั่งแทนตัว Space

6,317

 
C1.13
คำสั่งขีดเส้นใต้

5,730

 
C1.14
คำสั่งตัวเอียง

5,645

 
C1.15
คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง

7,331

 
C1.16
คำสั่งสร้างภาพพื้นหลัง

7,067

 
C1.17
คำสั่งแทรกภาพประกอบ

7,262

 
C1.18
คำสั่งแทรกตาราง

6,458

 
C1.19
ตัวอย่างคำสั่งตาราง

5,733

 
C1.20
คำสั่งแสดงหัวข้อหลัก

5,418

 
C1.21
คำสั่งแสดงเส้นขั้น

5,116

 
C1.22
คำสั่งแสดงเลขข้อ

5,027

 
C1.23
คำสั่งลิงค์เว็บไซต์

6,447

 
C1.24
คำสั่งลิงค์แฟ้ม

5,825

 
C1.25
คำสั่งลิงค์อีเมล์

7,775