HOME

ภาษา HTML เบื้องต้น

easy-learn.net

Money is a good servant , but a bad master. เงินเป็นผู้รับใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว - สุภาษิตอังกฤษ...

คำสั่ง HTML เบื้องต้นสำหรับการสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน
ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
C1.1
คำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจ

14,012

 
C1.2
ภาษา HTML และ Tag

12,507

 
C1.3
ความหมายของ Tag

7,864

 
C1.4
โครงสร้างภาษา HTML

12,853

 
C1.5
คำสั่งกำหนดตัวอักษร

10,665

 
C1.6
คำสั่งขึ้นแถวใหม่

8,144

 
C1.7
คำสั่งข้อความตัวหนา

7,307

 
C1.8
คำสั่งกำหนดสีข้อความ

8,147

 
C1.9
คำสั่งจัดชิดซ้าย

6,880

 
C1.10
คำสั่งจัดกลาง

6,988

 
C1.11
คำสั่งจัดชิดขวา

5,977

 
C1.12
คำสั่งแทนตัว Space

6,325

 
C1.13
คำสั่งขีดเส้นใต้

5,738

 
C1.14
คำสั่งตัวเอียง

5,649

 
C1.15
คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง

7,352

 
C1.16
คำสั่งสร้างภาพพื้นหลัง

7,083

 
C1.17
คำสั่งแทรกภาพประกอบ

7,277

 
C1.18
คำสั่งแทรกตาราง

6,473

 
C1.19
ตัวอย่างคำสั่งตาราง

5,744

 
C1.20
คำสั่งแสดงหัวข้อหลัก

5,430

 
C1.21
คำสั่งแสดงเส้นขั้น

5,122

 
C1.22
คำสั่งแสดงเลขข้อ

5,029

 
C1.23
คำสั่งลิงค์เว็บไซต์

6,457

 
C1.24
คำสั่งลิงค์แฟ้ม

5,835

 
C1.25
คำสั่งลิงค์อีเมล์

7,781