HOME

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

easy-learn.net

บวชผ้าเหลืองก็เสียหาย สึกผ้าลายก็เปลือง - สุภาษิตจีน...


รายละเอียดของเนื้อหา
1. การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2. แบบทดสอบทบทวนบทเรียน
3. สาธิตการออกแบบ

CAI on Web เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP


มีอะไรใน CAI on Web
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บทเรียนและแบบฝึกระหว่างเรียน
3. หลักการสำคัญในการการออกแบบด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
4. สาธิตการสร้างชิ้นงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ
7. เปิดลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทั่วไป

ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
  
พื้นฐานการใช้โปรแกรม
  
C1.1
เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

53,632

 
C1.2
การยกเลิก Block-popups กรณีที่ไม่สามารถชมการสาธิตได้

16,406

 
C1.3
แถบเครื่องมือที่สำคัญ

36,544

 
C1.4
การเปลี่ยนมุมมอง

20,333

 
C1.5
แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

19,934

 
C1.6
แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ

16,943

 
C1.7
การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

15,300

 
C1.8
การเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ

13,567

 
T1.1
แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น

67377

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2

57289

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
  
C2.1
การสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตัน

26,834

 
C2.2
การสร้างรูปทรงกระบอก

18,008

 
  
การปรับแต่งวัตถุ
  
C3.1
การสร้างรูปทรง 3 มิติ

25,951

 
C3.2
การลบเหลี่ยม

15,131

 
C3.3
การลบเหลี่ยมโดยการกำหนดมุมที่ไม่เท่ากัน

10,930

 
C3.4
การลบเหลี่ยมในแนวระนาบ

9,731

 
C3.5
การลบเหลี่ยม 2 มุมพร้อมกัน

10,351

 
C3.6
การเจาะในแนวระนาบ

12,883

 
T3.1
แบบทดสอบ : การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ

31534

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกออกแบบวัตถุ
  
C4.1
การออกแบบขันตักน้ำ

33,443

 
C4.2
การออกแบบอิฐบล๊อค

25,741

 
C4.3
การออกแบบหอคอยแห่งฮานอย

25,794

 
  
ฝึกออกแบบวัตถุโดยใช้ความรู้เรื่องการหมุนรอบแกน
  
C5.1
การออกแบบทรงกลม

15,533

 
C5.2
การออกแบบแจกัน

31,663

 
C5.3
การออกแบบแก้วไวน์

29,824

 
T5.1
แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน

35720

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การนำผลงานไปใช้เพื่อนำเสนอ หรือ สร้างชิ้นงาน
  
C6.1
แสดงระยะระหว่างจุดในโหมด TYPEering Drawing

8,973

 
C6.2
การลงสีผิววัตถุ

17,282

 
C6.3
การเขียนแปลน

11,403

 
C6.4
การเพิ่มภาพพื้นผิวในโหมด Photo Album

6,680

 
T6.1
แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ

28070

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 1
  
C7.1
การออกแบบลูกกุญแจ

27,279

 
C7.2
การออกแบบฟันเฟือง

21,424

 
C7.3
การออกแบบกงจักร

5,327

 
C7.4
การออกแบบเกลียว

19,380

 
T7.1
แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง

29013

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 2
  
C8.1
การออกแบบแกลลอน

21,140

 
C8.2
การออกแบบโต๊ะ

42,039

 
C8.3
สาธิตการประกบชิ้นงาน

21,133

 
C8.4
สาธิตการสร้างบานพับ

19,269

 
  
ส่วนเสริมทักษะ
  
C9.1
การเจาะ

2,819

 
C9.2
โครงร่างมีมิติ

1,977

 
C9.3
ข้องอเจาะรู

2,438

 
C9.4
ส่วนของเครื่องกล

3,222

 
C9.5
ตัดมุมวัตถุ (ใช้ตัวแปร)

2,006

 
C9.6
แกลลอน

2,867

 
C9.7
Lofting

1,782