HOME

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

easy-learn.net

Everything must have a beginning. ทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้น - สุภาษิตอังกฤษ...


รายละเอียดของเนื้อหา
1. การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2. แบบทดสอบทบทวนบทเรียน
3. สาธิตการออกแบบ

CAI on Web เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP


มีอะไรใน CAI on Web
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บทเรียนและแบบฝึกระหว่างเรียน
3. หลักการสำคัญในการการออกแบบด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
4. สาธิตการสร้างชิ้นงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ
7. เปิดลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทั่วไป

ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
  
พื้นฐานการใช้โปรแกรม
  
C1.1
เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

53,592

 
C1.2
การยกเลิก Block-popups กรณีที่ไม่สามารถชมการสาธิตได้

16,563

 
C1.3
แถบเครื่องมือที่สำคัญ

36,726

 
C1.4
การเปลี่ยนมุมมอง

20,449

 
C1.5
แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

19,981

 
C1.6
แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ

16,978

 
C1.7
การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

15,401

 
C1.8
การเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ

13,659

 
T1.1
แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น

69134

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2

58565

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
  
C2.1
การสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตัน

26,634

 
C2.2
การสร้างรูปทรงกระบอก

17,909

 
  
การปรับแต่งวัตถุ
  
C3.1
การสร้างรูปทรง 3 มิติ

26,016

 
C3.2
การลบเหลี่ยม

15,180

 
C3.3
การลบเหลี่ยมโดยการกำหนดมุมที่ไม่เท่ากัน

10,982

 
C3.4
การลบเหลี่ยมในแนวระนาบ

9,773

 
C3.5
การลบเหลี่ยม 2 มุมพร้อมกัน

10,492

 
C3.6
การเจาะในแนวระนาบ

12,924

 
T3.1
แบบทดสอบ : การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ

32139

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกออกแบบวัตถุ
  
C4.1
การออกแบบขันตักน้ำ

33,375

 
C4.2
การออกแบบอิฐบล๊อค

25,306

 
C4.3
การออกแบบหอคอยแห่งฮานอย

25,737

 
  
ฝึกออกแบบวัตถุโดยใช้ความรู้เรื่องการหมุนรอบแกน
  
C5.1
การออกแบบทรงกลม

15,416

 
C5.2
การออกแบบแจกัน

31,344

 
C5.3
การออกแบบแก้วไวน์

29,577

 
T5.1
แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน

36067

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การนำผลงานไปใช้เพื่อนำเสนอ หรือ สร้างชิ้นงาน
  
C6.1
แสดงระยะระหว่างจุดในโหมด TYPEering Drawing

9,138

 
C6.2
การลงสีผิววัตถุ

17,229

 
C6.3
การเขียนแปลน

11,516

 
C6.4
การเพิ่มภาพพื้นผิวในโหมด Photo Album

6,779

 
T6.1
แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ

28436

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 1
  
C7.1
การออกแบบลูกกุญแจ

26,662

 
C7.2
การออกแบบฟันเฟือง

20,948

 
C7.3
การออกแบบกงจักร

5,059

 
C7.4
การออกแบบเกลียว

19,178

 
T7.1
แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง

29134

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 2
  
C8.1
การออกแบบแกลลอน

20,918

 
C8.2
การออกแบบโต๊ะ

42,296

 
C8.3
สาธิตการประกบชิ้นงาน

20,806

 
C8.4
สาธิตการสร้างบานพับ

18,965

 
  
ส่วนเสริมทักษะ
  
C9.1
การเจาะ

2,858

 
C9.2
โครงร่างมีมิติ

2,028

 
C9.3
ข้องอเจาะรู

2,450

 
C9.4
ส่วนของเครื่องกล

3,318

 
C9.5
ตัดมุมวัตถุ (ใช้ตัวแปร)

1,996

 
C9.6
แกลลอน

2,578

 
C9.7
Lofting

1,686