HOME

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

easy-learn.net

พ่อแม่ใช้เงินล้านแต่งลูกสาว แต่เงินร้อยล้านอบรมลูกชาย - สุภาษิตจีน...


รายละเอียดของเนื้อหา
1. การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2. แบบทดสอบทบทวนบทเรียน
3. สาธิตการออกแบบ

CAI on Web เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP


มีอะไรใน CAI on Web
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บทเรียนและแบบฝึกระหว่างเรียน
3. หลักการสำคัญในการการออกแบบด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
4. สาธิตการสร้างชิ้นงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ
7. เปิดลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทั่วไป

ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
  
พื้นฐานการใช้โปรแกรม
  
C1.1
เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

53,281

 
C1.2
การยกเลิก Block-popups กรณีที่ไม่สามารถชมการสาธิตได้

16,481

 
C1.3
แถบเครื่องมือที่สำคัญ

36,576

 
C1.4
การเปลี่ยนมุมมอง

20,366

 
C1.5
แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

19,880

 
C1.6
แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ

16,919

 
C1.7
การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

15,334

 
C1.8
การเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ

13,592

 
T1.1
แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น

68018

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2

57635

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
  
C2.1
การสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตัน

26,526

 
C2.2
การสร้างรูปทรงกระบอก

17,855

 
  
การปรับแต่งวัตถุ
  
C3.1
การสร้างรูปทรง 3 มิติ

25,900

 
C3.2
การลบเหลี่ยม

15,135

 
C3.3
การลบเหลี่ยมโดยการกำหนดมุมที่ไม่เท่ากัน

10,947

 
C3.4
การลบเหลี่ยมในแนวระนาบ

9,737

 
C3.5
การลบเหลี่ยม 2 มุมพร้อมกัน

10,457

 
C3.6
การเจาะในแนวระนาบ

12,886

 
T3.1
แบบทดสอบ : การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ

31361

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกออกแบบวัตถุ
  
C4.1
การออกแบบขันตักน้ำ

33,247

 
C4.2
การออกแบบอิฐบล๊อค

25,180

 
C4.3
การออกแบบหอคอยแห่งฮานอย

25,561

 
  
ฝึกออกแบบวัตถุโดยใช้ความรู้เรื่องการหมุนรอบแกน
  
C5.1
การออกแบบทรงกลม

15,340

 
C5.2
การออกแบบแจกัน

31,175

 
C5.3
การออกแบบแก้วไวน์

29,420

 
T5.1
แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน

35104

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การนำผลงานไปใช้เพื่อนำเสนอ หรือ สร้างชิ้นงาน
  
C6.1
แสดงระยะระหว่างจุดในโหมด TYPEering Drawing

9,078

 
C6.2
การลงสีผิววัตถุ

17,140

 
C6.3
การเขียนแปลน

11,425

 
C6.4
การเพิ่มภาพพื้นผิวในโหมด Photo Album

6,721

 
T6.1
แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ

27510

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 1
  
C7.1
การออกแบบลูกกุญแจ

26,341

 
C7.2
การออกแบบฟันเฟือง

20,761

 
C7.3
การออกแบบกงจักร

4,936

 
C7.4
การออกแบบเกลียว

19,090

 
T7.1
แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง

28224

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 2
  
C8.1
การออกแบบแกลลอน

20,767

 
C8.2
การออกแบบโต๊ะ

41,719

 
C8.3
สาธิตการประกบชิ้นงาน

20,661

 
C8.4
สาธิตการสร้างบานพับ

18,793

 
  
ส่วนเสริมทักษะ
  
C9.1
การเจาะ

2,773

 
C9.2
โครงร่างมีมิติ

1,948

 
C9.3
ข้องอเจาะรู

2,362

 
C9.4
ส่วนของเครื่องกล

3,226

 
C9.5
ตัดมุมวัตถุ (ใช้ตัวแปร)

1,886

 
C9.6
แกลลอน

2,485

 
C9.7
Lofting

1,610