HOME

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

easy-learn.net

ประชาชนถือคำพูด ผู้พิพากษาถือตัวหนังสือ - สุภาษิตจีน...


รายละเอียดของเนื้อหา
1. การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2. แบบทดสอบทบทวนบทเรียน
3. สาธิตการออกแบบ

CAI on Web เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP


มีอะไรใน CAI on Web
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บทเรียนและแบบฝึกระหว่างเรียน
3. หลักการสำคัญในการการออกแบบด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
4. สาธิตการสร้างชิ้นงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ
7. เปิดลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทั่วไป

ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
  
พื้นฐานการใช้โปรแกรม
  
C1.1
เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

53,611

 
C1.2
การยกเลิก Block-popups กรณีที่ไม่สามารถชมการสาธิตได้

16,397

 
C1.3
แถบเครื่องมือที่สำคัญ

36,523

 
C1.4
การเปลี่ยนมุมมอง

20,324

 
C1.5
แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

19,920

 
C1.6
แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ

16,931

 
C1.7
การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

15,292

 
C1.8
การเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ

13,561

 
T1.1
แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น

67317

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2

57249

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
  
C2.1
การสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตัน

26,818

 
C2.2
การสร้างรูปทรงกระบอก

18,001

 
  
การปรับแต่งวัตถุ
  
C3.1
การสร้างรูปทรง 3 มิติ

25,944

 
C3.2
การลบเหลี่ยม

15,124

 
C3.3
การลบเหลี่ยมโดยการกำหนดมุมที่ไม่เท่ากัน

10,923

 
C3.4
การลบเหลี่ยมในแนวระนาบ

9,722

 
C3.5
การลบเหลี่ยม 2 มุมพร้อมกัน

10,344

 
C3.6
การเจาะในแนวระนาบ

12,876

 
T3.1
แบบทดสอบ : การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ

31480

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกออกแบบวัตถุ
  
C4.1
การออกแบบขันตักน้ำ

33,429

 
C4.2
การออกแบบอิฐบล๊อค

25,732

 
C4.3
การออกแบบหอคอยแห่งฮานอย

25,782

 
  
ฝึกออกแบบวัตถุโดยใช้ความรู้เรื่องการหมุนรอบแกน
  
C5.1
การออกแบบทรงกลม

15,528

 
C5.2
การออกแบบแจกัน

31,655

 
C5.3
การออกแบบแก้วไวน์

29,817

 
T5.1
แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน

35665

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การนำผลงานไปใช้เพื่อนำเสนอ หรือ สร้างชิ้นงาน
  
C6.1
แสดงระยะระหว่างจุดในโหมด TYPEering Drawing

8,970

 
C6.2
การลงสีผิววัตถุ

17,281

 
C6.3
การเขียนแปลน

11,401

 
C6.4
การเพิ่มภาพพื้นผิวในโหมด Photo Album

6,677

 
T6.1
แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ

28052

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 1
  
C7.1
การออกแบบลูกกุญแจ

27,271

 
C7.2
การออกแบบฟันเฟือง

21,420

 
C7.3
การออกแบบกงจักร

5,326

 
C7.4
การออกแบบเกลียว

19,380

 
T7.1
แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง

28979

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 2
  
C8.1
การออกแบบแกลลอน

21,135

 
C8.2
การออกแบบโต๊ะ

42,034

 
C8.3
สาธิตการประกบชิ้นงาน

21,133

 
C8.4
สาธิตการสร้างบานพับ

19,269

 
  
ส่วนเสริมทักษะ
  
C9.1
การเจาะ

2,818

 
C9.2
โครงร่างมีมิติ

1,976

 
C9.3
ข้องอเจาะรู

2,438

 
C9.4
ส่วนของเครื่องกล

3,221

 
C9.5
ตัดมุมวัตถุ (ใช้ตัวแปร)

2,006

 
C9.6
แกลลอน

2,867

 
C9.7
Lofting

1,781