HOME

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

easy-learn.net

While I breathe , I hope. ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง - สุภาษิตอังกฤษ...


รายละเอียดของเนื้อหา
1. การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2. แบบทดสอบทบทวนบทเรียน
3. สาธิตการออกแบบ

CAI on Web เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP


มีอะไรใน CAI on Web
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บทเรียนและแบบฝึกระหว่างเรียน
3. หลักการสำคัญในการการออกแบบด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
4. สาธิตการสร้างชิ้นงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ
7. เปิดลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทั่วไป

ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
  
พื้นฐานการใช้โปรแกรม
  
C1.1
เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

52,942

 
C1.2
การยกเลิก Block-popups กรณีที่ไม่สามารถชมการสาธิตได้

16,376

 
C1.3
แถบเครื่องมือที่สำคัญ

36,313

 
C1.4
การเปลี่ยนมุมมอง

20,229

 
C1.5
แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

19,737

 
C1.6
แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ

16,814

 
C1.7
การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

15,242

 
C1.8
การเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ

13,523

 
T1.1
แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น

67312

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2

57119

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
  
C2.1
การสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตัน

26,372

 
C2.2
การสร้างรูปทรงกระบอก

17,746

 
  
การปรับแต่งวัตถุ
  
C3.1
การสร้างรูปทรง 3 มิติ

25,728

 
C3.2
การลบเหลี่ยม

15,038

 
C3.3
การลบเหลี่ยมโดยการกำหนดมุมที่ไม่เท่ากัน

10,888

 
C3.4
การลบเหลี่ยมในแนวระนาบ

9,690

 
C3.5
การลบเหลี่ยม 2 มุมพร้อมกัน

10,367

 
C3.6
การเจาะในแนวระนาบ

12,788

 
T3.1
แบบทดสอบ : การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ

30971

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกออกแบบวัตถุ
  
C4.1
การออกแบบขันตักน้ำ

33,010

 
C4.2
การออกแบบอิฐบล๊อค

25,030

 
C4.3
การออกแบบหอคอยแห่งฮานอย

25,323

 
  
ฝึกออกแบบวัตถุโดยใช้ความรู้เรื่องการหมุนรอบแกน
  
C5.1
การออกแบบทรงกลม

15,144

 
C5.2
การออกแบบแจกัน

30,948

 
C5.3
การออกแบบแก้วไวน์

29,259

 
T5.1
แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน

34646

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การนำผลงานไปใช้เพื่อนำเสนอ หรือ สร้างชิ้นงาน
  
C6.1
แสดงระยะระหว่างจุดในโหมด TYPEering Drawing

8,993

 
C6.2
การลงสีผิววัตถุ

17,003

 
C6.3
การเขียนแปลน

11,322

 
C6.4
การเพิ่มภาพพื้นผิวในโหมด Photo Album

6,640

 
T6.1
แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ

27149

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 1
  
C7.1
การออกแบบลูกกุญแจ

26,090

 
C7.2
การออกแบบฟันเฟือง

20,584

 
C7.3
การออกแบบกงจักร

4,760

 
C7.4
การออกแบบเกลียว

18,933

 
T7.1
แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง

27853

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 2
  
C8.1
การออกแบบแกลลอน

20,533

 
C8.2
การออกแบบโต๊ะ

41,256

 
C8.3
สาธิตการประกบชิ้นงาน

20,504

 
C8.4
สาธิตการสร้างบานพับ

18,615

 
  
ส่วนเสริมทักษะ
  
C9.1
การเจาะ

2,671

 
C9.2
โครงร่างมีมิติ

1,867

 
C9.3
ข้องอเจาะรู

2,293

 
C9.4
ส่วนของเครื่องกล

3,127

 
C9.5
ตัดมุมวัตถุ (ใช้ตัวแปร)

1,755

 
C9.6
แกลลอน

2,353

 
C9.7
Lofting

1,494