HOME

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

easy-learn.net

แกล้งโง่ให้ถูกเวลาเป็นยอดฉลาด - สุภาษิตจีน...


รายละเอียดของเนื้อหา
1. การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2. แบบทดสอบทบทวนบทเรียน
3. สาธิตการออกแบบ

CAI on Web เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP


มีอะไรใน CAI on Web
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บทเรียนและแบบฝึกระหว่างเรียน
3. หลักการสำคัญในการการออกแบบด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
4. สาธิตการสร้างชิ้นงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ
7. เปิดลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทั่วไป

ลำดับ
 
เรื่อง

ครั้ง

 
  
พื้นฐานการใช้โปรแกรม
  
C1.1
เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

52,917

 
C1.2
การยกเลิก Block-popups กรณีที่ไม่สามารถชมการสาธิตได้

16,366

 
C1.3
แถบเครื่องมือที่สำคัญ

36,292

 
C1.4
การเปลี่ยนมุมมอง

20,222

 
C1.5
แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

19,728

 
C1.6
แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ

16,810

 
C1.7
การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

15,238

 
C1.8
การเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ

13,513

 
T1.1
แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น

67242

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2

57073

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
  
C2.1
การสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตัน

26,348

 
C2.2
การสร้างรูปทรงกระบอก

17,730

 
  
การปรับแต่งวัตถุ
  
C3.1
การสร้างรูปทรง 3 มิติ

25,711

 
C3.2
การลบเหลี่ยม

15,026

 
C3.3
การลบเหลี่ยมโดยการกำหนดมุมที่ไม่เท่ากัน

10,881

 
C3.4
การลบเหลี่ยมในแนวระนาบ

9,684

 
C3.5
การลบเหลี่ยม 2 มุมพร้อมกัน

10,357

 
C3.6
การเจาะในแนวระนาบ

12,775

 
T3.1
แบบทดสอบ : การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ

30923

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกออกแบบวัตถุ
  
C4.1
การออกแบบขันตักน้ำ

32,979

 
C4.2
การออกแบบอิฐบล๊อค

24,998

 
C4.3
การออกแบบหอคอยแห่งฮานอย

25,295

 
  
ฝึกออกแบบวัตถุโดยใช้ความรู้เรื่องการหมุนรอบแกน
  
C5.1
การออกแบบทรงกลม

15,127

 
C5.2
การออกแบบแจกัน

30,929

 
C5.3
การออกแบบแก้วไวน์

29,235

 
T5.1
แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน

34562

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การนำผลงานไปใช้เพื่อนำเสนอ หรือ สร้างชิ้นงาน
  
C6.1
แสดงระยะระหว่างจุดในโหมด TYPEering Drawing

8,976

 
C6.2
การลงสีผิววัตถุ

16,981

 
C6.3
การเขียนแปลน

11,311

 
C6.4
การเพิ่มภาพพื้นผิวในโหมด Photo Album

6,631

 
T6.1
แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ

27096

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 1
  
C7.1
การออกแบบลูกกุญแจ

26,057

 
C7.2
การออกแบบฟันเฟือง

20,555

 
C7.3
การออกแบบกงจักร

4,731

 
C7.4
การออกแบบเกลียว

18,851

 
T7.1
แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง

27792

แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 2
  
C8.1
การออกแบบแกลลอน

20,461

 
C8.2
การออกแบบโต๊ะ

40,549

 
C8.3
สาธิตการประกบชิ้นงาน

20,493

 
C8.4
สาธิตการสร้างบานพับ

18,603

 
  
ส่วนเสริมทักษะ
  
C9.1
การเจาะ

2,652

 
C9.2
โครงร่างมีมิติ

1,861

 
C9.3
ข้องอเจาะรู

2,281

 
C9.4
ส่วนของเครื่องกล

3,120

 
C9.5
ตัดมุมวัตถุ (ใช้ตัวแปร)

1,738

 
C9.6
แกลลอน

2,323

 
C9.7
Lofting

1,486